17 May 2010

TÜRK?YE(Turkey)

Author: tunalim | Filed under: turkey

Articol publicat in: Turism


Türkiye Tan?t?m

   TÜRK?YE’YE “Medeniyetin Besigi” denir.. ve bu tarihi ülkede seyahat ederek yabancilar bu deyisin ne manaya geldigini görebilmektedirler..

Dünya’nin ilk yerlesim birimi.. Catalhöyük’te bir sehir .. milattan önce 6,500 tarhine kadar uzanmaktadir..O tarihten bugüne kadar, Türkiye son derece zengin bir tarihe ev sahipligi yapmis,
ve bu da modern medeniyetimizde kalici izler birakmistir..Yüzlerce senelik kültür mirasi Türkiye’yi bir bilgi ve kültür cenneti haline getirmistir.. Hititler, Frigyalilar, Urartulular, Likyalilar, Lidyalilar, ?yonlar, Persler, Makedonyalilar, Romalilar, Bizanslilar, Selcuklular, ve Osmanlilar.. hepsi, Türk tarihine öneml katkilarda bulunmuslardir.. ve ülkenin her tarafina yayilmis olan tarihi harabeler herbir medeniyetin kendine has çizgilerini sergilemektedir.. Türkiye’nin ayni zamanda çok büyüleyici bir yakin tarihi bulunmaktadir.. Osmanli Imparatorlugu’nun çöküsünü takiben, meslek olarak asker ve kisilik olarak büyük vizyon sahibi Mustafa Kemal adinda genç bir adam Birinci Dünya Savasi’nin yenilgisini bütün istilaci kuvvetleri ülkeden atarak memleketi adina parlak bir zafere dönüstürmüstür Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 ‘de Türkiye Cumhuriyet’ni kurmus ve ülkesini büyük ekonomik ilerleme ve tümden modernizasyonla baris ve huzura kavusturmustur. Yaklasik 100 sene sonra, Türkiye hala bu gururu yasamaktadir.. “Yurtta Baris Cihanda Baris” sloganiyla…                                .
Image Hosted by ImageShack.us 

(((Co?rafi ve Siyasi Konum. Jeopolitik konumuyla dünyan?n en stratejik ülkelerinden biri olan Türkiye, “Eski Dünya Karalar?” denilen Asya, Avrupa ve Afrika k?talar?n?n kesi?me noktas?ndad?r. Do?u ve Bat? uygarl?klar? aras?nda oldu?u gibi, tüm dinler aras?nda da tek köprüdür.

Türkiye, üç taraf?n? çeviren Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’yle dünya okyanuslar?na ba?lan?r. Tüm dünya ile kom?u gibidir ve tarih boyunca büyük göç ve ticaret yollar?n?n merkezi olmu?tur. Bo?azlar arac?l???yla Karadeniz dünyaya aç?lmakta ve bir iç deniz olan Marmara’dan çok önemli su yollar? geçmektedir. Do?uda Gürcistan, Erme-nistan, Nahç?van ve ?ran; bat?da Bulgaristan ve Yunanistan; güneyde Suriye ve Irak ile kom?udur.

Erciyes Da?? – KAYSER?

Birle?mi? Milletler, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Antla?mas? Örgütü (NATO), Ekonomik ?? Birli?i ve Kalk?nma Örgütü ( OECD ), Avrupa Güvenlik ve ?? Birli?i Te?kilat? (AG?T), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ?slam Konferans? Örgütü (?KÖ), Karadeniz Ekonomik ?? Birli?i Örgütü (KE?), Ekonomik ?? Birli?i Te?kilat? (E?T) gibi çe?itli kurulu?lara üye olan Türkiye, ayn? zamanda AB üyeli?ine adayd?r.

Yüzölçümü ve Yüzey ?ekilleri. Bir dikdörtgene benzeyen Türkiye topraklar?n?n yüzölçümü 814.578 km²’dir. ?ran d???nda bütün kom?ular?ndan ve Rusya Federasyonu d???nda tüm Avrupa ülkelerinden daha geni? topraklara sahiptir. Yüzölçümünün % 3’lük bölümünün yer ald??? Avrupa’daki topraklar?na Trakya, % 97’lik bölümü olu?turan Asya’daki topraklar?na ise Anadolu denilmektedir.

Türkiye’nin kara s?n?rlar?n?n uzunlu?u 2.875 km, deniz s?n?rlar?n?n uzunlu?u 8.333 km; geni?li?i yakla??k 550 km, uzunlu?u 1.500 km kadard?r.

36-42 derece Kuzey enlemleri, 26-45 derece Do?u boy-lamlar? aras?nda yer almakta ve do?usu ile bat?s? aras?nda 76 dakikal?k zaman fark? bulunmaktad?r.
Jeolojik bak?mdan her türlü ve her ya?ta yüzey ?ekillerine sahip, yüksek ve da?l?k bir ülke olan Türkiye; 1.132 metreyi bulan ortalama yükseltisi ile k?talar?n en yükse?i olan Asya’dan (1010 m) bile daha yüksektir. Kuzey ve güneyi yüksek da?larla ku?at?lm??t?r. Kuzeyde Karadeniz boyunca Kuzey Anadolu Da?lar?, güneyde ise Toroslar, Türkiye’nin yükseklik karakterini belirler. Kuzey Anadolu Da?lar?’n?n en yüksek noktas? olan Kaçkar Tepesi’ni, Ilgaz ve Köro?lu Da?lar? izler. Marmara Bölgesi’nde Samanl? Da?lar?, Uluda?, Istranca Da?lar? ve Tekirda?; Ege Bölgesi’nde Kozak, Yunt ve Ayd?n Da?lar?; ?ç Anadolu Bölgesi’nde K?z?lda?, Hasan Da??, ?dris, Elma ve Aya? Da?lar?; Güneydo?u Anadolu Bölgesi’nde ise Karacada?, Raman ve Sof Da?lar? yer al?r. 5.137 m ile Türkiye’nin en yüksek da?? olan Büyük A?r? Da?? ve onun yan?nda sönmü? bir volkanik da? olan Süphan Da?? ile Nemrut ve Alacada? Do?u Anadolu Bölgesi’ndedir.

Türkiye; deniz, nehir ve ovalar? ile tar?ma ve hayvanc?l??a elveri?li alanlar aç?s?ndan çok zengindir. Kuzey ve güneydeki s?rada?lar, Anadolu’nun orta kesimindeki geni? düzlükler sayesinde birbirinden ayr?l?r. En verimli ovalar Karadeniz Bölgesi’nde Bafra, Çar?amba ve Merzifon Ovalar?; ?ç Anadolu Bölgesi’nde Konya Ovas?; Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova; Güneydo?u Anadolu Bölgesi’nde Mu? Ovas?; Ege Bölgesi’nde Bak?rçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes Ovalar?’d?r.

Cilo Sat Da?lar? – HAKKÂR?

Türkiye, dünyan?n önemli deprem ku?aklar?ndan biri olan Alp-Himalaya ku?a?? üzerindedir ve Kuzey Anadolu fay? boyunca 1939’dan bu yana sekiz büyük deprem ya?am??t?r.

Akarsu ve Göller. Türkiye, akarsu ve göller bak?m?ndan da zengin ülkeler aras?ndad?r. Enerji üretim potansiyelleri fazla olan akarsular?n yöneldi?i havzalar?n en geni?i Karadeniz Havzas?’d?r.
Denize olan mesafe, deniz seviyesine göre uzakl?k ve da? s?ralar?n?n varl??? gibi nedenlerle bölgeler aras?nda önemli iklim farkl?l?klar? gözlenir. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi’nin güneyinde yaz aylar? s?cak ve kurak, k?? aylar? ?l?k ve ya???l? geçen Akdeniz iklimi belirgindir. Nüfus

Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir.

Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir.

2000 Y?l? Genel Nüfus Say?m? sonuçlar?na göre toplam 67 milyon 844 bin ki?inin ya?ad??? Türkiye’de, 2005 y?l? sonu itibar?yla nüfusun 72 milyonu a?t??? tahmin edilmektedir. 1927 y?l?nda yakla??k 13 milyon 600 bin olan nüfus, 73 y?lda be? kat art?? göstermi?tir. 1990-2000 döneminde y?ll?k nüfus art?? h?z? binde 18.3 olarak gerçekle?mi?tir. 2000-2010 döneminde bu oran?n binde 14.47’ye dü?mesi beklen-mektedir. Buna göre bir sonraki nüfus say?m?n?n yap?laca?? 2010 y?l?, y?l ortas? nüfusunun 76.5 milyon olaca?? tahmin edilmektedir.

1975 say?m?na göre nüfusun % 58’lik bölümü k?rsal alanlarda ve % 41.81’i kentsel alanlarda ya?arken; 2000 y?l? Nüfusun 33.6 milyonunu kad?nlar, 34.2 milyonunu erkekler olu?turmaktad?r. Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir. Toplam nüfusun % 28.07’si 0-14 ya? grubu, % 65.95’i 15-64 ya? grubu ve sadece % 5.96’s? 65 ya? grubu ve üstüdür. Oysa AB ülkelerinde 0-14 ya? grubunun toplam nüfus içerisindeki pay? % 17.2 ile Türkiye’nin yar?s?; 65+ ya? grubunun ise % 15.7 ile Türkiye oran?n?n üç kat?d?r.

Dil. Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir ve nüfusunun % 90’? Türkçe konu?maktad?r. Bir Ural-Altay bile?ken dili olan Türkiye Türkçe’si, zaman içinde göçlerle farkl?la?m?? ve evrime u?ram??t?r. Türkiye Türkçe’si, Arapça ve Farsça’dan çok say?da sözcük alan Osmanl?ca’n?n Cumhuriyet sonras? evrime u?ram?? modern biçimidir. Bu dil, Azerice ve Türkmence ile birlikte 11. yüzy?ldan beri bilinen O?uz lehçelerinin alt ö?esini olu?turur.

 

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri’de yeni Türk Alfabesinin
uygulamas?n? gösterirken.

Türkçe, bugün yeryüzünde konu?ulan ortalama 4.000 dil aras?nda en yayg?n konu?ulan yedinci dildir ve 200 milyonun üzerinde insan taraf?ndan konu?ulmaktad?r.

Türkler, 8. yüzy?ldan bu yana çok farkl? yaz? dili kullanm??lar, ancak en uzun süre Göktürk, Uygur, Arap ve son olarak da Latin alfabelerini tercih etmi?lerdir. Ça?da? uygarl?klar düzeyine ula?may? hedef alan Mustafa Kemal Atatürk, 1928 y?l?nda Arap alfabesinin yerine, Türkçe’nin ses düzenine uygun olarak haz?rlanan Latin harflerinin kabul edilmesini sa?lam??t?r.

Atatürk, 1932’de Türk dilinin Arapça ve Farsça kelimeler-den ar?nd?r?l?p sadele?mesi amac?yla Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmas?n? istemi?tir. Sonradan Türk Dil Kurumu ad?n? alan cemiyet, ça?da? Türkçe’nin olu?mas?nda önemli ad?mlar atm??t?r. Türk Dil Kurumu 1983 y?l?nda, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine al?nm??t?r. Bu çal??malar?n sonucunda Atatürk’ün yapt??? Dil ?nk?lab? halka mal olmu? ve 1932 y?l?ndan önce, yaz? dilinde % 35-40 civar?nda olan Türkçe sözcük kullanma oran? bugün % 75-80’lere ula?m??t?r. (((Co?rafi Bölgeler Bunlar, kaplad??? alanlara göre s?rayla; Do?u Anadolu Bölgesi (% 21), ?ç Anadolu Bölgesi (% 20), Karadeniz Bölgesi (% 1Cool, Akdeniz Bölgesi (% 15), Ege Bölgesi (% 10), Marmara Bölgesi (% 8.5) ve Güneydo?u Anadolu Bölgesi (% 7.5)’dir.

Türkiye, do?al, be?eri ve ekonomik etmenler bak?m?ndan, 1941 y?l?nda yap?lan “1. Türkiye Co?rafya Kongresi”nde yedi co?rafi bölgeye ayr?lm??t?r.
Marmara Bölgesi

Ad?n? Marmara Denizi’nden alan bölge, Türkiye’nin kuzeybat? kö?esinde yer al?r ve yüzölçümü 67.000 km²’dir. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizlerine kom?udur. ?stanbul ile Çanakkale Bo?az? bu bölgededir ve hem Asya hem de Avrupa’da topraklar? vard?r. Ege k?y?lar? aç???nda bulunan Bozcaada ve Gökçeada (?mroz) da Marmara Bölgesi alan?ndad?r. Bölgenin nüfusu 2000 Y?l? Genel Nüfus Say?m? sonuçlar?na göre 17 milyon 365 bin 027’ye yükselmi?tir. Bu nüfusun 13 milyon 730 bin 962’si ?ehirlerde, 3 milyon 634 bin 065’i köylerde ya?amaktad?r. Binde 26.69 ile Türkiye’deki en yüksek nüfus art?? h?z?na sahip olan bölge, sürekli göç almaktad?r.
?stanbul – Bursa – ?zmit ekseni ile Türkiye’nin sanayi mer-kezi konumundaki Marmara Bölgesi’nde sanayi ve ticaretin yan? s?ra turizm de önemli bir geçim kayna??d?r.

Bölgede üretilen sanayi mallar? aras?nda; i?lenmi? g?da, dokuma, haz?r giyim, çimento, kâ??t, petrokimya ürünleri, otomobil ve yedek parça, metal ve elektrikli e?ya ile vagon ve gemi ba?ta gelir.

Avrupa ile Asya’y? birbirine ba?layan en k?sa karayollar?n?n ve Karadeniz ülkelerini Akdeniz’e ba?layan denizyolunun buradan geçmesi bölgeye ayr? bir üstünlük kazand?rm??; bölgenin her alanda geli?mesine, kalabal?kla?mas?na ve zenginle?mesine yol açm??t?r. Yüzy?llarca birçok büyük uygarl??a ev sahipli?i yapan bölge, tarihi yap?lar? ve do?al güzellikleriyle dünyan?n en önemli kültür, sanat ve turizm merkezlerinden biri olmu?tur.

Anadolu Hisar? – ?STANBUL

Bir Dünya Kenti: ?stanbul. 8000 y?ll?k geçmi?in birikimi olan tarihi mekanlar?, müzeleri, saraylar?, surlar?, yal?lar?, do?al güzellikleri ve inanç merkezleriyle ?stanbul; her zevkin ve her iste?in tatmin edilebilece?i; seçkin bir ho?görü, bir sentez oda??d?r.

?stanbul, gerek nüfus ve kaplad??? alan, gerekse ekonomi, ticaret, sermaye ve kültür aç?s?ndan Türkiye’nin en büyük kentidir. Ayr?ca devlete ödenen gelir vergisinin yar?ya yak?n? bu kent ve çevresinden sa?lanmaktad?r. En büyük ithalat liman?na sahip olan ?stanbul, ülke deniz yollar?n?n ba?lang?c? özelli?i ta??yan ve dünyan?n öteki ülkeleriyle havayolu ba?lant?s?n? sa?layan en büyük merkezdir. ?stanbul’un Asya ve Avrupa yakalar? iki büyük köprü ile birbirine ba?lanmaktad?r.

Dolmabahçe Saray? – ?STANBUL

“?mparatorluklar Ba?kenti” olan ?stanbul, M.Ö. 658 y?llar?nda Megaral?lar taraf?ndan kurulmu? ve kumandanlar? Byzas’?n ad? nedeniyle “Byzantium” ad?n? alm??t?r.
Marmara Denizi ile “Alt?n Boynuz” denilen Haliç aras?nda uzanan kara sular?n?n iç kesimindeki tarihi yar?mada, ba?kentli?ini yapt??? Roma, Bizans ve Osmanl? ?mpara-torluklar?’n?n izlerini ta??yan sanat eserleri ile dolu bir aç?k hava müzesi gibidir.

Osmanl? sultanlar?n?n 400 y?l süresince siyasi merkezi olan ve bugün müze olarak kullan?lan Topkap? Saray?; dünyaca ünlü eserleri ve kutsal emanetleriyle farkl? kültürlere mensup tüm insanlar?n ilgisini çekmektedir.
?stanbul’un bir di?er görkemli saray? ise Sultan Abdülaziz taraf?ndan yapt?r?lan, 56 sütunla çevrili ve 4.5 ton a??rl?-??ndaki avize ile ayd?nlat?lan Dolmabahçe Saray?’d?r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kas?m 1938 tarihinde bu sarayda vefat etmi?tir.

Yakla??k 500 camisiyle bir camiler kenti olan ?stanbul’un en ünlü camisi alt? minaresi olan Sultan Ahmet Camisi’dir. Cami ile birlikte çe?meyi de içine alan Sultan Ahmet Meydan? ise tüm turistlerin u?rad??? bir yerdir. Ünlü Türk mimar? Sinan’?n yapt??? Süleymaniye Camisi di?er önemli camilerdendir.

?mparator Konstantin taraf?ndan 4. yüzy?lda bazilika olarak in?a ettirilen Ayasofya Müzesi ise Bizans devrinin kentteki en görkemli eseridir. Yüksekli?i 55, geni?li?i 31 m olan kubbesi ile Roma-St. Peter, Londra-St. Paul ve Milan-Duomo katedrallerinden sonra, büyüklük bak?m?ndan dördüncü s?rada yer al?r ve bunlar?n en eski olan?d?r. Kariye Müzesi ile 6. yüzy?lda Bizansl?lar taraf?ndan kentin su ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla yapt?r?lan ve içinde 336 sütun bulunan Yerebatan Saray? da kentteki di?er görkemli tarihi eserler aras?ndad?r.

 

Kapal? Çar?? – ?STANBUL

?stanbul’da bunlar?n d???nda daha çok say?da müze ve an?t bulunmaktad?r. ?stanbul Arkeoloji Müzeleri, Atatürk Müzesi, Sadberk Han?m Müzesi, Mozaik Müzesi, Sanayi Müzesi, Deniz Müzesi ve Yahudi Müzesi; K?z Kulesi, Galata Kulesi; Rumeli ve Anadolu Hisar? ile ?stanbul surlar? bunlar aras?nda say?labilir.

15. yüzy?lda yap?lm?? olan Kapal? Çar??, turistlerin ?stan-bul’daki ba?l?ca u?rak yerlerinden biridir ve buradaki 4.000’e yak?n dükkânda; mücevherler, antikalar, hal?lar, gümü? ve bak?r hat?ra e?yalar, deri ve süet giysiler, tahta ve sedef oymalar sat?lmaktad?r.

Ayr?ca 17. yüzy?lda Hatice Sultan taraf?ndan yapt?r?lan M?s?r Çar??s?’nda, her türlü baharat? bulmak mümkündür.

?stanbul ayn? zamanda modern bir al??veri? merkezidir. Carousel, Ataköy-Galleria, Akmerkez, Capitol, Carrefour-SA, Profilo, Kule ve Kule Çar??, Kanyon ve ?kea gibi kapal? al??veri? merkezlerinin yan? s?ra ?stiklal, Rumeli ve Ba?dat Caddeleri kentin en seçkin al??veri? yerleridir.

Çe?itli sinema ve müzik festivalleri; tiyatro, opera, bale ve konser etkinlikleri; uluslararas? sempozyum, konferans ve yar??malar ile ?stanbul, dünyan?n say?l? kültür merkez-lerinden biridir. Her y?l Haziran-Temmuz aylar?nda düzen-lenen “Uluslararas? Kültür ve Sanat Festivali” dünyan?n dört bir yan?ndan gelen ünlü sanatç?lar? a??rlamaktad?r.

?stanbul, önemli uluslararas? spor etkinliklerine de s?k s?k ev sahipli?i yapmaktad?r. Bo?az ve Adalar, yelken sporlar? için ideal yerlerdendir. Yat turizminin de geli?ti?i kent, uluslara-ras? bir yatç?l?k merkezidir. Ataköy, Kalam?? ve Fenerbahçe Marinalar? yatç?lara geceleme dahil daha birçok olanak sunmaktad?r.

Kilyos ve ?ile, ?stanbul çevresinde plajlar? ile tan?nan tatil beldeleridir. Polonezköy ise 19. yüzy?lda Polonyal? göç-menlerin gelip yerle?ti?i, çevresi ormanlarla kapl? ideal bir dinlenme yeridir. Milli Park olan Belgrad Ormanlar? ?stan-bul’un akci?eri olarak bilinir. Bu ormanlardaki Atatürk Arboretumu ve Osmanl? döneminden kalma su kemerleri görülmeye de?erdir. Silivri ve Kemer’de geni? golf sahalar? bulunmaktad?r.

Kocaeli-Sakarya ve Anibal’in Mezar?. Bir endüstri kenti olan Kocaeli, karayolu ile ?stanbul’a ba?l?d?r. Çevresi meyve ve sebze bahçeleri ile kapl?d?r. Roma döneminde “Nicomedia” olarak bilinen kent merkezi ve çevresinde, Osmanl? döneminden kalma çok say?da tarihi eser bulunur. Kent yak?nlar?ndaki Hereke, hal? dokumac?l??? ile ünlüdür.
Marmara Denizi’nin kuzey k?y?lar?ndaki Gebze’nin ise zengin bir tarihi vard?r ve ünlü Kartacal? kumandan Anibal’in mezar? buradad?r.

Geni? ovalar?nda bereketli tar?m alanlar?n?n yer ald??? Sakarya ili de bir endüstri merkezidir. Eski devirlerde bu bölgenin insanlar? güzellikleri ile tan?n?rd?. Nitekim Roma ?mparatoru Harianus’un dillere destan güzelli?iyle ünlü e?i Sabina, bu yörede yeti?mi? ve daha sonra Roma’ya gelin gitmi?tir.

Ayçiçe?i Tarlalar? ve Üzüm Ba?lar? Cenneti. Türkiye’nin Avrupa bölümünü olu?turan Trakya’n?n bereketli topraklar?, genellikle ayçiçe?i tarlalar? ve üzüm ba?lar? ile kapl?d?r. Avrupa’dan gelip Türkiye’nin bat? kap?s? olan Edirne kentine giren bir yabanc?, önce Türk mimarisinin ?aheseri olan Selimiye Camisi ile kar??la??r. Geleneksel ünlü K?rkp?nar Güre?leri her yaz ba??nda Sarayiçi denilen a?açl?k alanda yap?lmaktad?r.

Geni? kumsallara ve Osmanl? mimarisinin güzel örneklerine sahip olan Tekirda? ili, Trakya’n?n bat?s?nda yer al?r. Üzüm ba?lar? ve ?arap festivalleri ile ünlüdür. Do?a ve tarih aç?s?ndan zengin olan K?rklareli, Türkiye’nin Avrupa toprak-lar?ndaki en geni? ilidir. Karadeniz k?y?lar?ndaki ??neada ve K?y?köy, ince kumlu plajlar? ile tan?n?r.
Güney Marmara. Marmara Denizi’nin güneyinde Çanakkale, Bal?kesir ve Bilecik illeri yer almaktad?r. 15. yüz-y?ldan kalma Çimenlik ve Kilitbahir Kaleleri bo?aza ayr? bir güzellik katar. Birinci Dünya Sava??’nda Çanakkale cephesinde ?ehit dü?en 500.000 askerin an?s?na Milli Park’?n güney ucunda 42 m yüksekli?inde “Çanakkale ?ehitleri An?t?” yapt?r?lm??t?r. Çevrede ?ngiliz ve Frans?zlara ait an?tlar da bulunur. Anzak askerlerinin ç?karma yapt??? Ar?burnu sahillerindeki Anzak Koyu’nda, üzerinde Atatürk’ün Çanakkale sava?lar? ile ilgili hitabesinin de yaz?l? oldu?u Anzak An?t?, hümanizmin ölümsüz belgelerinden biridir.

Çanakkale’nin kuzeybat?s?nda, kuzeyden güneye do?ru tarihi kentler uzan?r. Anadolulu Homer’in ?lyada Destan?’nda adlar? geçen Kral Priamos, Hektor, Paris ve güzel Helena’n?n ya?ad???; tahta at?yla ünlü tarihi Truva kenti, Çanakkale’nin 30 km güneybat?s?ndad?r. Truva’n?n daha güneyinde s?ras?yla Neandria, Aleksandria, Troas, Chryse ve Assos yer al?r. Behramkale, yani tarihi ismiyle Assos, entelektüellerin tatil merkezi olarak da bilinir. Denizden 248 m yükseklikteki Assos Akropolü’nde yer alan Athena Mabedi, M.Ö. 6. yüzy?lda yap?lm??t?r.

Marmara Bölgesi’nin önemli illerinden olan Bal?kesir, kuzeyde Marmara ve bat?da Ege Denizleriyle çevrelenmi?tir. Bal?kesir’in Marmara sahillerindeki en büyük yerle?im merkezi olan Band?rma, Marmara’n?n ?stanbul’dan sonraki en büyük liman?d?r. Band?rma’n?n kuzeybat?s?ndaki Erdek, plajlar?yla ve tarihi eserleriyle ünlüdür. Band?rma’n?n güneyindeki Manyas Gölü’nde ise, her y?l 239 türden üç milyona yak?n ku?un geldi?i Ku? Cenneti Milli Park? bulunmaktad?r.

Bal?kesir ilinin Ege k?y?lar?, Edremit Körfezi çevresinde s?ralan?r. Do?al ve tarihi zenginliklerle dolu olan Edremit Körfezi sahillerinin tümü zeytin a?açlar?yla kapl?d?r. Mitolojiye göre; dünyan?n ilk güzellik yar??mas?, milli park?n bulundu?u Edremit’in kuzeyindeki Kaz Da??’nda yap?lm??t?r. Truva Kral?n?n o?lu Paris, bu da?larda ya?am??t?r.
Akçay, Alt?noluk, Ören ve Ayval?k, Edremit çevresinde yer alan; do?al güzellikleri ve geni? kumsallar?yla gözde tatil beldeleridir. Çaml?k ve Alibey Adas? (Cunda) do?al güzellikleri yan?nda, damak tad?n? sevenler için leziz ve de?i?ik deniz ürünlerinden yap?lm?? zengin mönülere sahip restoranlar? ile tan?n?r.

Sakarya Nehri taraf?ndan sulanan topraklarda kurulu Bilecik ili, Osmanl? tarihi aç?s?ndan önemli bir merkezdir. Osmanl? ?mparatorlu?u 1299 y?l?nda burada kurulmu?tur. Kentin 30 km do?usundaki seramikleriyle ünlü Sö?üt, eski Türk boylar?ndan Kay?lar?n yerle?im yeridir.

Ye?illikler ?çindeki “Tanr?sal Kent”. Frans?z ?air Henri de Regnier, Uluda?’?n yamaçlar?nda ye?illikler içindeki Türkiye’nin be?inci büyük kenti Bursa’y? “tanr?sal bir kent” olarak nitelemi?tir.

UNESCO taraf?ndan “Avrupa’n?n çevresini en özgün ?ekilde koruyan kenti” seçilen Bursa’da; do?a, tarih, ye?il ve mimari, güzel bir harmoni ortam?nda bütünle?mi?tir. ?pe?i, havlular? ve kapl?calar? ile ünlü olan Bursa, ayn? zamanda büyük bir sanayi kentidir. Özellikle otomotiv ve tekstil sanayi geli?mi?tir. Osmanl? döneminden kalma eserlerin yo?unla?t??? kentin güneyinde, modern tesislere sahip, k?? sporlar? için ideal bir merkez olan Uluda? Milli Park? bulunur.

Bursa’n?n kuzeydo?usundaki ?znik Gölü ise bir do?al güzellikler beldesidir. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerle?im merkezi olan ?znik, Osmanl?lar döneminde de bu özelli?ini korumu?tur. Dünya çini sanat?n?n en güzel örnekleri, Osmanl? çini ustalar? taraf?ndan burada yap?lm??t?r. Çekirge ise Bursa’n?n termal merkezidir.

Tags:

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)